โควตารับตรง มจธ.สร้างคนดี พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

โควตารับตรง มจธ.สร้างคนดี พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล็งเห็นว่าผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด และมีฉันทะ ควรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ข่าวด่วน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงกำหนดให้มีการเปิดรับนักศึกษาโควตา “มจธ.สร้างคนดี” ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 30 เมษายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่คณะ/สาขากำหนด เน้นทางดานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และคะแนนเฉลี่ย (GPA) แต่ละกลุ่มสาระ รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่ คณะ/ภาควิชากำหนด ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 • ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองตองบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โรงเรียนส่งผู้สมัครได้โรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น
 • ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตน เพื่อ ช่วยเหลือชุมชนจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นามสกุล และ ตำแหน่งของผู้รับรอง บรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง

วิธีสมัคร

 • นื่ความจำนงเข้าศึกษาผ่านทางโรงเรียน เพื่อส่งมาที่มหาวิทยาลัย โดย 1 โรงเรียนสามารถเสนอชื่อนักเรียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ