รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน
  • วิศวกรรมโยธา 30 คน
  • วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบ 30 คน
  • ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 30 คน
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเแลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / TOEIC / OUTER / TU-GET / SAT / อื่นๆ
  • หรือทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์