รับตรง60 นร.เขตใกล้เคียง 8 จ.ภาคอีสาน ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2560

รับตรง60 นร.เขตใกล้เคียง 8 จ.ภาคอีสาน ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนของจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 มกราคม – 3 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจ-การเงิน
  • บริหารธุรกิจ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • (หน้า 4)
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หรือบึงกาฬ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติมเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 184 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4ป

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์