TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 +ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลา-ปัตตานี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์ 4 ทุน
  • ศิลปะประยุกต์ 4 ทุน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือวิทยาลัยช่างศิลป์ หรือสถาบันอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 8 ทุน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาคฤษฎี
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6