รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2560

รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ธันวาคม 2559 – 30 เมษายน 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
   • สาขาการสร้างภาพยนตร์ 20 คน
   • สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มผลงาน-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านทางอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์