โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2557

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดให้มีการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสด้านการศึกษาสําหรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออก โดยให้คัดเลือกจากสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 พฤศจิกายน 2556 – 20 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหวางประเทศ
  • การบัญชีบริหาร
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการโลจิสติกส์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
 • วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(ปฏิบัติงานบนเรือ)
  • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าของ โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

จำนวนรับ

 • 425 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.src.ku.ac.th/index.php

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์