TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ ลาดกระบัง 2560 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • SAT / ACT / IB / GAT-PAT / IGCSE / A-Level / Gaokao หรือ เทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดระดับทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL / IELTS / IB
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นจดหมายแนะนำตนเอง
 • ยื่นจดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ
 • ยื่นผลงาน (ถ้ามี)
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4