TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 ผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 • ได้รับรางวัลที่ 1 2 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสาขากายภาพ หรือสาขาชีวภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในระดับภาคใต้ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หรือ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู ระดับภาคใต้ หรือประเทศซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดพลังงาน
  • หรือ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศประเภท สาขากายภาพ หรือสาขาชีวภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • ไม่จำกัดจำนวน
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4