รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)

รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 14 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 22 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 53 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการสอบ PAT 1 หรือ PAT 2 และ PAT 3 ขั้นต่ำวิชาละ 100 คะแนน
  • หรือ มีผลการสอบ วิชาสามัญ คณิต ฟิสิกส์ ขั้นต่ำวิชาละ 50 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ หรือสอบข้อเขียนวิชาคณิต และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์-กรณีมีผลการสอบ ต่ำกว่าเกณฑ์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4