TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ 30 คน
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ 30 คน
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ 30 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ-นานาชาติ 30 คน
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนที่มีลำดับค่าตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ไม่น้อยกว่า 75 ของโรงเรียน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4