TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง60 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-อินเตอร์ ม.เกษตร 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
 • (หน้า 2, 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT 2 / PAT 1 หรือ 7
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5 6