รับตรง60 ความสามารถด้านไอที (Gifted IT) ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 ความสามารถด้านไอที (Gifted IT) ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Gifted IT) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 1 ธันวาคม 2559 – 10 มีนาคม 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 ธันวาคม 2559 – 24 มีนาคม 2560
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ 10 คน
  • แอนิเมชั่น และเกม 10 คน
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.80
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.80
  • เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 4 เทอม
   • หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงประจักษ์
  • (หน้า 3)
 • แอนิเมชั่น และเกม
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.80
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.80
  • เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับแอนิเมชั่น หรือเกม ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 4 เทอม
   • หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงประจักษ์
  • (หน้า 3)
 • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.80
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.80
  • เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 4 เทอม
   • หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงประจักษ์
  • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 101 – 1 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์