รับตรง60 ความสามารถด้านไอที ในการประกวดแข่งขัน ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 ความสามารถด้านไอที ในการประกวดแข่งขัน ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกวดแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 1 ธันวาคม 2559 – 10 มีนาคม 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 ธันวาคม 2559 – 24 มีนาคม 2560
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ 10 คน
  • แอนิเมชั่น และเกม 10 คน
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ดังต่อไปนี้
   • โครงการ NSC
   • หรือ โครงการ YSC.CS & YSC.EN
   • หรือ โครงการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   • หรือ โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 3)
 • แอนิเมชั่น และเกม
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ดังต่อไปนี้
   • โครงการ NSC
   • หรือ โครงการ YSC.CS & YSC.EN
   • หรือ โครงการประกวดผลงานด้านศิลปะ หรือแอนิเมชั่น หรือเกม
   • หรือ โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 3)
 • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 101 – 1 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์