TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง60 ทั่วประเทศ 1,015 คน ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มกราคม – 16 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-ภาคพิเศษ
   • การตลาด-ภาคพิเศษ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
   • การบัญชีบริหาร-ภาคพิเศษ
   • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
   • การจัดการโลจิสติกส์-ภาคพิเศษ
   • การเงินและการลงทุน-ภาคพิเศษ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
   • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
   • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์-ภาคพิเศษ
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT หรือ วิชาสามัญ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,015 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6