TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง60 Direct Admission คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน
  • สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน
  • ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายที่สาขาวิชากำหนด
 • มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5
  • TOEFL (IBT) — ไม่ต่ำกว่า 53
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 53
  • RMIT — ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ Intermediate (เทียบเท่า IELTS ระดับ 4.5)
 • (หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7