TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร/SIIT ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
 • โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน
 • โครงการสายอาชีวศึกษา
 • โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล
 • โครงการยื่นคะแนน GAT/PAT
 • โครงการยื่นคะแนน วิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมอิเล็กทรกนิกส์และการสื่อสาร
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีการจัดการ
 • การจัดการวิศวกรรม
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเท่าทียบ
 • โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ – มีผลการเรียนเแลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ และ/หรือ สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4