TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง60 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 29 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นหญิงหรือชาย โสด อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์
 • มีคะแนน O-NET 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • มีค่าดัชนีมวลกาย-BMI มากกว่า 28.9
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนที่รับ

 • หญิง 145 คน
 • ชาย 20 คน
 • (รวม 165 คน)
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8