รับตรง60 ผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง60 ผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล-พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และพลังงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 7)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • (หน้า 9)
  • สถิติ
  • (หน้า 11)
  • เคมี
  • (หน้า 13)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
  • (หน้า 15)
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-โยธา
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหการ
  • (หน้า 16)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • (หน้า 17)
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 18)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 19)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 20)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ-ถ้ามี
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์