รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 3 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 3 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม/ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์/สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 4)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่/พืชสวน/กีฏวิทยา ฯลฯ
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 5)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • (หน้า 6)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่น ในชนิดกีฬาดังต่อไปนี้
  • กรีฑา ว่ายน้ำ โปโลน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟต์บอล เซปักตะกร้อ ดาบสากล ดาบไทย เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด เรือพาย ลีลาศ คาราเต้-โด ครอสเวิร์ด หมากกระดาน หมากล้อม บริดจ์ จักรยาน ยิงธนู ยกน้ำหนัก ฮอกกี้ ขี่ม้า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงานและความสามารถทางกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์