รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 3 โครงการ วมว. ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 3 โครงการ วมว. ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 3 ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • รังสีเทคนิค 2 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
  • สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
  • สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
  • ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
  • มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
  • ดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
  • สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
  • สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
  • สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
  • สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบวิชาสามัญในรายวิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์