โครงการรับตรง แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2557 (รอบ 2)

โครงการรับตรง แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2557 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี)
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิศสิน)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ ที่ http://rsuapp.rsu.ac.th/rsuregis/regisBachelor.aspx?projectcode=WEB57302&lang=th
 • ยื่นใบสมัคร ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์