รับตรง60 ภาษาเพื่อการสื่อสาร-นานาชาติ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 2560

รับตรง60 ภาษาเพื่อการสื่อสาร-นานาชาติ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 1 มีนาคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร-หลักสูตรนานาชาติ
   • วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
   • วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
   • วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม
   • วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเขมร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก หรือยื่นผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและ SAT
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์