TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

รับตรง60 วุฒิ ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้าเรียน ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร-ภาคพิเศษ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9