รับตรง60 โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

รับตรง60 โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน หรือแนะนำตนเอง หรือเขียนเรียงความ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์