รับตรง60 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560

รับตรง60 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สถานภาพโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • ผู้หญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ผู้ชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้า ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 42 คน (ทุนส่วนตัว)
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจร่างกาย
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์