รับตรง60 ประเภทบุตรข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560

รับตรง60 ประเภทบุตรข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังชั้นศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • สถานภาพโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • ผู้หญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ผู้ชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้า ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 • เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  • หรือ เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจที่ถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพภาพในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ
  • หรือ เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่ถึงแก่กรรมหรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ เนื่องจากช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ
  • หรือ เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ ตั้งแต่ชั้นเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญดุษฎีมาลา หรือเข็มกล้าหาญขึ้นไป
  • หรือ ข้าราชการตำรวจ หรือเป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ ที่เคยเป็นครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • หรือ เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจประจำการ หรือนอกประจำการที่ได้รับบำเหน็จบำนาญ หรือเป็นข้าราชการตำรวจในปัจจุบัน
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 14 คน (ทุนส่วนตัว)
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจร่างกาย
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์