รับตรง59 นักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคปกติ) โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2559

โครงการรับตรง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2557

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปวช. 2 ภาค

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ธันวาคม 2556 – 12 มกราคม 2557 (สมัครทางไปรษณีย์)
 • 31 มกราคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 (สมัครด้วยตนเอง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตร ปวช.
  • ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  • ช่างเครื่องมือกล
  • ช่างเชื่อมโลหะ
  • ช่างยานยนต์
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ภาคปกติ (นักเรียนอยู่ประจำ จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ)
  • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
  • เป็นชายโสด เปิดตั้งแต่ 1 เมษายน 2539 – 31 มีนาคม 2542
 • ภาคสมทบ (นักเรียน-ไปกลับ จบแล้วไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการ)
  • อายุไม่เกิน 22 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2535)
  • เป็นชายโสด, หญิงโสด

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ