รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา-โครงการพิเศษ
  • กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 70 คน
  • กลุ่มภาษาจีน 70 คน
  • กลุ่มภาษาเกาหลี 30 คน
  • กลุ่มภาษาเวียดนาม 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลสอบ O-NET 3 วิชาคือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
 • มีผลสอบ GAT
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์