TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการรับตรง พิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ — 40 คน

คุณสมบัติ

 • สามารถเลือกสมัครได้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
 • กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย สายสามัญ ที่เน้นเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เท่านั้น
 • กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
  • เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
  • ประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
 • กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย สายวิทยาศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • ผู้สมัครต้องมีอายุ นับถึงวันสมัคร ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์
  • ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรทำงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://vet.kku.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์