รับตรง60 โควตาจังหวัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2560

รับตรง60 โควตาจังหวัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 พฤศจิกายน 2559 – 7 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 50 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 30 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช 30 คน
  • ธุรกิจการเกษตร 50 คน
 • (หน้า 3, 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษา 9 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
 • กำลังศึกษาอยู่ในสายวิทย์-คณิต โดยมีผลการเรียนในรายวิชาคณิต เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
  • หรือสายศิลป์-คำนวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่
 • (หน้า 6, 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์