รับตรง60 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2560 (ครั้งที่ 1)

รับตรง60 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2560 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 พฤศจิกายน 2559 – 7 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 50 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช 40 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 40 คน
  • ธุรกิจการเกษตร 80 คน
 • (หน้า 3, 6)

คุณสมบัติ

 • ประเภทผลการเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร)
  • สายวิทย์-คณิต, มีผลการเรียนในรายวิชาคณิต เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • สายศิลป์-คำนวณ, มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประเภททายาททางการเกษตร
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำหนด หรือเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์