รับตรง60 ความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560

รับตรง60 ความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-ภาษาอังกฤษศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-คณิตศาสตร์ศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-พลศึกษาและสุขศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-วิทยาศาสตร์ศึกษา 5 ปี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • บัญชีบริหาร
  • การตลาด
  • ภาษาตะวันออก
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • บัญชีบริหาร-ภาคพิเศษ
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • (หน้า 4, 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับในระดับหนึ่งตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
 • มีผลการสอบ GAT / PAT โดย GAT ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5, 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม 82 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 13)
 • (ค่าเทอม หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์