รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560

รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 5 ธันวาคม 2559 – 10 มีนาคม 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 6 ธันวาคม 2559 – 17 มีนาคม 2560
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตบางพระ (หน้า 30)

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรกลวิธาน
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การบริหารธุรกิจเกษตร
   • การจัดการโลจิสติกส์
 • สถาบันเทคโนโลยีการบิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการบิน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
 • (หลักสูตรปกติ หน้า 34)
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรกลวิธาน
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • พืชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
 • (หลักสูตรเทียบโอน หน้า 40)
 • (ค่าเทอม หน้า 88)

สาขาที่เปิดรับ -วิทยาเขตจันทบุรี (หน้า 44)

 • คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • ประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
   • เทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
 • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • ระบบสารสนเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • (หลักสูตรปกติ หน้า 49)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • ประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
 • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • ระบบสารสนเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • (หลักสูตรเทียบโอน หน้า 52)
 • (ค่าเทอม หน้า 90)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตอุเทนถวาย (หน้า 54)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมก่อสร้าง
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมเคมี
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • การออกแบบอุตสาหกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
 • (หลักสูตรปกติ หน้า 59)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมก่อสร้าง
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • การออกแบบอุตสาหกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
 • (หลักสูตรเทียบโอน หน้า 67)
 • (ค่าเทอม หน้า 92)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (หน้า 71)

 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
 • (หลักสูตรปกติ หน้า 76)
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • (หลักสูตรเทียบโอน หน้า 85)
 • (ค่าเทอม หน้า 89)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. เทียบเท่า ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตัวเอง ที่ วิทยาเขตที่ต้องการสมัคร
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: