รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)

รับตรง59,60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) ประจำปีการศึกษา 2559/2560 (ภาคเรียนที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 24 มกราคม 2560

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การผลิตแอนิเมชั่น
  • การผลิตสื่อภาพยนตร์
  • การผลิตสื่อโทรทัศน์
  • วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
  • สังคมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ฟิสิกส์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การเงิน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
  • การจัดการการบริการนานาชาติ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • สื่อและการสื่อสาร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (ถ้ามี)
  • TOEFL (Internet-based) — ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IELTS (academic band) — ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ
  • SAT I (Critical Reading and Writing) — ตั้งแต่ 1100 คะแนนขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ (ถ้ามี)
 • สอบคัดเลือก

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์