รับตรง60 วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (ปรับปรุง/กำหนดการ)

รับตรง60 วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (ปรับปรุง/กำหนดการ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง/กำหนดการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • 4 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • IELTS — ระดับ 6 ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL (Internet-based) — 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • TU-GET — 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • SAT (Critical Reading) — 350 คะแนนขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ (ห้อง ศศ. 101) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7