รับตรง60 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 1 ธันวาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ 40 คน
  • แอนิเมชั่น และเกม 50 คน
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • (หน้า 3)
 • แอนิเมชั่น และเกม
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต และวิทย์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • (หน้า 3)
 • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต และวิทย์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 101 – 1 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์