รับตรง60 ภาคปกติ ม.บูรพา-สระแก้ว 2560 (2 รอบ)

รับตรง60 ภาคปกติ ม.บูรพา-สระแก้ว 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 29 ธันวาคม 2559 – 10 มกราคม 2560
 • รอบ 2 : 7 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 8, 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์-เทียบโอน
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์-เทียบโอน
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่ ม.บูรพา-ชลบุรี
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-การตลาด
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 277 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์