รับตรง60 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ/BEC ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ/BEC ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมกันอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS — ระดับ 6 ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL (Internet-based) — 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • TU-GET — 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • Old SAT (Critical Reading) — 470 คะแนนขึ้นไป
  • New SAT (Evidence-Reading & Writing) — 400 คะแนนขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 90 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7