รับตรง60 นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง60 นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 – 28 เมษายน 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยา 4 คน
  • ภูมิศาสตร์ 4 คน
  • นิติศาสตร์ 4 คน
  • ประวัติศาสตร์ 4 คน
  • รัฐศาสตร์ 4 คน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านสังคม เช่น การนำกลุ่มหรือรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 24 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 5)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์