รับตรง60 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2560

รับตรง60 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 20 มกราคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – รับวุฒิ ม.3

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
   • โยธา-โปรแกรมภาษาไทย
   • เครื่องกล-โปรแกรมภาษาไทย
   • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาไทย
  • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี 4 ปี – รับวุฒิ ม.6/ปวช.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัติกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแบะบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 11)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 12)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี – รับวุฒิ ปวส.

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เทคโนโลยียานยนต์
  • (หน้า 13)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม
  • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี – รับวุฒิ ปวส.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14, 16)
 • (ค่าเทอม หน้า 18)

กระบวนการคัดเลือก

 • กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายชั้น ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลงานด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
 • (หน้า 5, 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์