รับตรง60 ความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ พระนครเหนือ 2560

รับตรง60 ความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ พระนครเหนือ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 20 มกราคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – รับวุฒิ ม.3

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
   • โยธา-โปรแกรมภาษาไทย
   • เครื่องกล-โปรแกรมภาษาไทย
   • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาไทย
  • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี – รับวุฒิ ม.6/ปวช.

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิก-คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร-เครื่องจักรกลการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแบะบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 3 ปี – รับวุฒิ ปวส.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 3 ปี
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 10)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2-3 ปี
   • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เทคโนโลยียานยนต์
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและควบคุม
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2-3 ปี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายชั้น ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลงานด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • (หน้า 5, 12)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12, 14)
 • (ค่าเทอม หน้า 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์