รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560

รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 มกราคม – 23 เมษายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลคะแนน GAT / PAT 2 / O-NET
 • มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 – 25 ปี
 • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 กิโลกรัม
 • มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • ทุนกองทัพบก-เพศหญิง 20 คน
 • ทุนส่วนตัว-เพศชาย 15 คน
 • ทุนส่วนตัว-เพศหญิง 60 คน
 • ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก-เพศหญิง 5 คน
 • (รวม 100 คน)
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์