โครงการรับตรง ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.สงขลานครินทร์ 2557

โครงการรับตรง ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.สงขลานครินทร์ 2557

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 24 ธันวาคม 2556 (สมัครผ่านเว็บไซต์)
 • 15 ธันวาคม 2556 – 10 มกราคม 2557 (สมัครผ่านสถานศึกษาที่ตนเองสังกัด)

สาขาที่เปิดรับ

 • หาดใหญ่
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 • ปัตตานี
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาลัยอิสลามศึกษา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาการสื่อสาร
  • คณะรัฐศาสตร์
  • โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
 • ภูเก็ต
  • คณะบริการและการท่องเที่ยว
  • คณะวิเทศศึกษา
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • สุราษฎร์ธานี
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • ตรัง
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งรับรองโดยโรงเรียน หรือ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ / สำนักงานการศึกษาเอกชน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด
 • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556
 • นักเรียนต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละคณะ / สาขากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.entrance.psu.ac.th
 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่ตนเองสังกัด

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์