รับตรง60 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2560

รับตรง60 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2560

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทั่วประเทศ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 21 มกราคม 2560
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
  • การจัดการสุขภาพชุมชน
  • ทันตสาธารณสุข
  • เวชระเบียน
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง
  • สาธารณสุขศาสตร์-เทคนิคเภสัชกรรม
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • เวชระเบียน
  • โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต (รวม กศน.)
  • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควต้าให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
   • หรือบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควต้าให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • (หน้า 5)
 • กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือประกาศนียบัตรด้านสาธารณสุข
  • อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 8)
 • กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  • ยื่นผลการเรียน
  • ผลการปฏิบัติงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 10)
 • (หน้า 18)

วิธีสมัคร

 • กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์