รับตรง60 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2560

รับตรง60 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2560

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2560
 • (หน้า 24)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
  • การจัดการจราจรทางอากาศ
  • การจัดการท่าอากาศยาน
  • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • (หน้า 9)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-เทียบโอน
  • (หน้า 10)
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญา
  • นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน
  • นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน-ภาคสมทบ
  • (หน้า 12)
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-เครื่องวัดประกอบการบิน
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-อิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-อิเล็กทรอนิกส์การบิน-ภาคสมทบ
  • (หน้า 13)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน-ต่อเนื่อง
  • การจัดการท่าอากาศยาน
  • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 544 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์