รับตรง60 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 (3 รอบ)

รับตรง60 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (3 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1 : 8 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559
 • ครั้งที่ 2 : 15 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559
 • ครั้งที่ 3 : 6 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • การแสดงดนตรี 30 คน
   • ดนตรีแจ๊ส 30 คน
   • ดนตรีเชิงพาณิชย์ 35 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีและธุรกิจบันเทิง 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้องได้ดี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ
 • สำหรับผู้สมัครหลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 145 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • สอบทฤษฏีดนตรี
  • สอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักดนตรี
  • สอบโสตทักษะ
  • สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้อง/สัมภาษณ์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์