โครงการรับตรง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2557

โครงการสอบตรง คณะครุศาสตร์ (5 ปี) ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครเพื่อบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม – 27 ธันวาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย — 100 คน
 • สาขาวิชาภาษาไทย — 70 คน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ — 110 คน
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ — 80คน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป — 130คน
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา — 50 คน
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา — 90 คน
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา — 120 คน
 • สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา — 65 คน
 • สาขาวิชาพละศึกษา — 80 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

จำนวนรับ

 • รวม 895 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 1
 • สมัครทางไปรษณีย์ ถึงคณะครุศาสตร์ 1016 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 (ไม่รับสมัครทางออนไลน์ หากดำเนินการถือเป็นโมฆะ)

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ