รับตรง60 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ม.นวมินทราธิราช 2560

รับตรง60 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ม.นวมินทราธิราช 2560

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ธันวาคม 2559 – 13 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • 10 คน
 • กลุ่มที่ 2
  • ผู้ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • 10 คน
 • กลุ่มที่ 3
  • โควตา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ ข้าราชการ ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • 4 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์