รับตรง60 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560 (รอบสอง)

รับตรง60 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560 (รอบสอง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ธันวาคม 2559 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
   • การประถมศึกษา
   • ศิลปศึกษา
   • พลศึกษา
   • (หน้า 4)
   • (สาขาอื่นๆ แยกไปอยู่ตามคณะต่างๆ)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • ฟิสิกส์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • จุลชีววิทยา
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์-การจัดการผลิตและคุณภาพ
   • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์-เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
   • (หน้า 9)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • (หน้า 9)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • (หน้า 9)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • (หน้า 10)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย
   • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
   • (หน้า 11)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • (หน้า 11)
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบกราฟิกและอินโฟ
   • นาฏศิลป์
   • (หน้า 11)
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • (หน้า 12)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • นาฏยศิลป์ศึกษา
   • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารมวลชน
   • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
   • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
   • (หน้า 14)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • (หน้า 14)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 14)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
   • (หน้า 15)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 15)
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีไทย
   • ดนตรีตะวันตก
   • (หน้า 16)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีตะวันตกศึกษา
   • ดนตรีไทยศึกษา
   • (หน้า 18)

สาขาที่เปิดรับ – ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • (หน้า 19)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
   • (หน้า 19)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 3,240 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบเฉพาะทาง-บางสาขาวิชา
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 20)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 22)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 20)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: