TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

รับตรง60 โควตาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ม.แม่โจ้ 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-วิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร โควตาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 10)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิทยาการสมุนไพร) คณะผลิตกรรมการเกษตร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • จะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 8 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน โดยมีหนังสือรับรอง
 • (หน้า 2, 8)

จำนวนที่รับ

 • รวม 45 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11